Eglė Gineitytė.
In Titanikas Exhibition Halls. Vilnius Art Academy, Lithuania.
18.01.2018-18.02.2018