Darkness comes at Noon

Darkness comes at Noon Eglė Gineitytė. In Titanikas Exhibition Halls. Vilnius Art Academy, Lithuania. 18.01.2018-18.02.2018